Paul Keysar artist
Farm House at Sunset, original oil landscape painting by Paul Keysar, Charlotte, NC
Farm House at Sunset 12x20" oil on board by Paul Keysar